özel güvenlik hakları  özel güvenlik haberleri  özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları  iş hukuku  İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 10 Aralık 2017 16:51:44 Tarihinde eklenmiştir. 8441 Defa Okundu.

İşçiye sgk kayıtlarında giriş-çıkış yapılması kıdem tazminatını sıfırlama hakkını vermez.İşçi hak kaybına uğramaz

SGK kayıtlarında İşçiden habersiz giriş çıkış yapılması İşverenler süreklik sgk girdi çıktı yapmaktalar bu sgk girdi çıkıları işçilerin kıdem ihbar ve benzeri işçilerin hiç biri hakkı kaybına neden olmaz. İstifa eden işçi hiçbir hak alamaz işveren iş kanunu ve yönetmenliklere aykırı davranması durumda işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır. İş kanunu 24. Maddesi gereğince işçini tek taraflı sözleşme fesi hakkı var

İşçiye sgk kayıtlarında giriş-çıkış yapılması kıdem tazminatını sıfırlama hakkını vermez.İşçi hak kaybına uğramaz

İşçi işyerinde ara vermeden düzenli işine gidip gelir çalışırsa işveren muhasebecisi SGK kayıtlarına bu kesintisiz çalışmayı bildirmelidir. Fakat daha az prim ödemek, işçinin tazminat hakkını ortadan kaldırmak, izin sürelerini düşürmek gibi amaçlarla işçiden habersiz çıkışı yapılmakta bir süre sonra yine habersizce işçinin sigortası yapılmaktadır. Borçlarından kurtulmak için bazen işveren firma ismini değiştirmekte bu arada da işçileri çıkış giriş yapmaktadır. İşçinin tazminat haklarının önüne geçilmek amaçlandığı çok açıktır.

İşçinin  kendi isteği ile işe giriş çıkış yaptığı, bunun için istifa dilekçesi verildiği haller bu yazının konusu dışındadır..

Ceza miktarı tespitin şekline göre değişir

Normal şartlar altında, işveren tarafından geç verilen bir sigortalı işe giriş bildirgesinin idari para ceza tutarı her bir işçi için bir brüt asgari ücrettir. Ama böyle bir durumun varlığı aşağıda belirtilen yollarla tespit edilmişse ceza miktarı artacaktır. Şöyle ki;

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği mahkeme kararıyla tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği SGK denetmenleri, müfettişleri veya kontrolle görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği bankalardan ya da kamu kurumlarından alınan belgelerden tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.

Yukarıdaki kurumlarca belirtilen hususların yıl içinde tekrarladığı tespit edilirse ceza asgari ücretin beş katı olacaktır.

5510 Sayılı Yasa'nın 102'nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içerisinde (8) gün içinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücret oranında idari para cezası uygulanmaktadır.

ÖRNEK 

4 yıldır çalıştığımız işyerimizde işyeri dosya değişikliği denilerek giriş ve çıkış işlemlerimiz yapılmıştır.

Bunu işveren biz çalışanlara söylemedi. Hizmet Dökümünü incelediğimizde ortaya çıktı.

İşverene kıdem tazminatımızın ortadan kalkıp kalkmadığını sorduk , o da bize bu hakkımızın devam edeceğini işyeri dosya numarasında değişiklik olduğu için böyle bir işlem yapıldığını ,işletmenin tüzel kişiliğinin yada devrinin söz konusu olmadığını söylemiştir.

Bu durumda kıdem tazminatı alma hakkımız ortadan kalkar mı? 

Bu yanlış anlayış geçmişten günümüze halen devam etmektedir. Salt işçinin sigorta belgelerinden aynı işveren nezdinde çalışırken, giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, alacağına dayanak olan kıdem tazminatı sürelerini sıfırlayamaz.

Yargıtay, işverenin çıktı-girdi davranışının sosyal güvenlik amacıyla kabul edilmiş bulunan kıdem tazminatı hakkının Yasanın amacına aykırı olarak sınırlaması sonucunu doğuracağını, bu nedenle yasal açıdan himaye edilemeyeceğini, işçinin buna muvafakat etmesinin de sonucu değiştirmeyeceği kabul etmiştir. Yargıtay, işin ve işyerinin özellikleri gözetilerek ve fesih tarihleri ile yeniden işe başlama günleri arasında geçen süreler göz önünde tutularak, işverenin bu davranışının işçiye daha az kıdem tazminatı ödeme amacına yönelik olması halinde Tüm Hizmet Süresine Göre, Son Ücretten Kıdem Tazminatı Hesaplanıp, Ödenen Kısımlar Mahsup Edildikten Sonra Kalanın Ödenmesi Gerekeceğini belirtmiştir.

Sigorta kayıtlarında işçinin aynı işveren nezdinde girdi ve çıktı işlemlerine onay verse bile, kıdem tazminatına esas tutulan süresini sıfırlamayacaktır.

Şayet işveren bu konuda aksi yönde hareket etmesi durumunda, İşçi İş Mahkemesinde dava açarsa Yargıtay kararları doğrultusunda işe başladığı ilk günden, iş akdinin sonlandığı süre de hesaplanarak kıdem tazminat alacağı belirlenecektir.

Kıdem sıfırlanması her yıl için tekrar ediliyorsa ödenen tazminatlar avans olarak değerlendirilerek işlem yapılır, en son alınacak tazminattan indirilir ve en son ücretten hesaplanır.

Not: Taşeron şirketler her projeye bir sgk sicil no almak ve işçilerin o projeye giriş yapmak, proje değişikliği olduğu zaman da ise sgk  çıktı yapmak zorundadır. Yasal zorunluğu Alt İşverenlik Yönetmeliği detaylı yazmaktadır http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-6.htm

Abdurrahman KONYAR  

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişilik

 

 

İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ BU ŞEKİL YAZARSANIZ KIDEMİNİZİ ALA BİLİRSİNİZ

 

       ÖRNEK İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ

 

…………………….Şirketin İsimin Buraya Yazın

 

Konun: İş Sözleşmesinin Fesi

Tarih : …./…..2014

Ben …/…../..2016 tarihinden beri filen kesintisiz olarak ……./…../..2014 tarihine kadar işyerinizde çalıştım ancak 4857. 6331.6098. kanunun ve Yargıtay karaları ilgili yönetmenlikler gereğince doğan yasal haklarımın yasanın öngördüğü şekilde tarafıma verilmemiştir bu sebeple iş kanunun 24 maddesi deva eden diğer maddeleri ilgili mevzuatlar gereğince fazlaya ilişkin haklarım saklı kalarak iş sözleşmemi tek taraflı olarak fes ediyorum

Yorum Yap
SIK SORULAR
İşçiler eğitime katılmadığımız zaman nasıl savunma verilir? Örnek savunma dilekçe
İşçiler eğitime katılmadığımız zaman nasıl savunma verilir? Örnek savunma dilekçe
İş yerlerinde genel anlamda iş verenler işçiye iş saatleri içinde eğitim vermeyip dinlenme veya tatil gününde eğitim vermektedir. Çalışanlar buna itiraz ettiğinde ise gelmek zorundasınız, gelmezseniz işten atarım, başka projeye gönderirim, tutanak tutarım gibi tehditkâr, hukuk dışı sözler söylemektedirler. Aslında bu sözü söyleyen zat-ı muhteremlere iyi cevap veren çalışanların olduğunu biliyoruz.
Yıllık iznimizi hangi tarihte kullanacağımıza işveren karar verebilir mi ?
Yıllık iznimizi hangi tarihte kullanacağımıza işveren karar verebilir mi ?
İşçi Yıllık İznini İstediği Tarihte Kullanabilir mi ? Çalışanlar açısından izin hem vazgeçilmez bir hak, hem de bu vazgeçilmezliği nedeniyle çalışan açısından da işveren açısından da aynı zamanda bir zorunluluk ve görev.
Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde, önemli değişiklikler yapıldı
Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde, önemli değişiklikler yapıldı
Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nde önemli düzenlemeler yapıldı.
Bakan sarıeroğlu 4/b'lilerin (sözleşmeli personel) izin sürelerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdi
Bakan sarıeroğlu 4/b'lilerin (sözleşmeli personel) izin sürelerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, ülkemizin yarınlarına katkı sağlayan, kalkınmamız adına canla başla değer üreten kıymetli çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmeye devam ediyoruz.
İşçilerin vardiyaları yasal nasıl olmalı çalışma süreleri ne kadardır vardiya yönetmeliği ne diyor
İşçilerin vardiyaları yasal nasıl olmalı çalışma süreleri ne kadardır vardiya yönetmeliği ne diyor
Vardiya yönetmenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.Çalışanların vardiyalı çalışama koşuları ise Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik açık bir şekilde yazılmaktadır.
İş-yerlerinden ve Özel güvenlik nöbet Koltuğu Nasıl Olmalıdır?
İş-yerlerinden ve Özel güvenlik nöbet Koltuğu Nasıl Olmalıdır?
6331 sayılık İSG kanuna gereğince iş-yerlerinden ’ki Koltuğu Nasıl Olmalıdır?
İş yerlerin ve özel güvenlik nöbet yerleri Kamera Sistemi ile İzleme
İş yerlerin ve özel güvenlik nöbet yerleri Kamera Sistemi ile İzleme
Belirtmeliyiz ki, bu tür kamera sistemleri sırf suç delili tespiti elde etmek maksadıyla koyulamaz
İşçiye sgk kayıtlarında giriş-çıkış yapılması kıdem tazminatını sıfırlama hakkını vermez.İşçi hak kaybına uğramaz
İşçiye sgk kayıtlarında giriş-çıkış yapılması kıdem tazminatını sıfırlama hakkını vermez.İşçi hak kaybına uğramaz
SGK kayıtlarında İşçiden habersiz giriş çıkış yapılması İşverenler süreklik sgk girdi çıktı yapmaktalar bu sgk girdi çıkıları işçilerin kıdem ihbar ve benzeri işçilerin hiç biri hakkı kaybına neden olmaz. İstifa eden işçi hiçbir hak alamaz işveren iş kanunu ve yönetmenliklere aykırı davranması durumda işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır. İş kanunu 24. Maddesi gereğince işçini tek taraflı sözleşme fesi hakkı var
Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek İdari Disiplin Cezaları
Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek İdari Disiplin Cezaları
5188 sayılı Kanunun 20 inci maddesi (c) bendinde belirtilen idari suçların haricinde, özel güvenlik görevlilerinin işleyecekleri disiplin suçlarında personelin çalıştığı kurumun mevzuatına ve İş Hukukuna göre işlem yapılır.
Yargıtay kararları ışığında  İşe iade davası sonrası işe dönen işçinin eski işine davet edilmesinin
Yargıtay kararları ışığında İşe iade davası sonrası işe dönen işçinin eski işine davet edilmesinin
İşe iade davası sonrası işe dönen işçinin eski işine davet edilmesinin gerekmesi işçiye fesih önceki parasal haklarıyla emsallerine sağlanan artışların uygulanmasının gerekmesi işverenin işçiyi grup şirketi de olsa bir başka iş yerine davet etmesinin iş sözleşmesinin devri niteliğinde ve geçersiz olduğu
Özel Güvenliklerin Kimlik  iptal edilmesi ve yenilenmemesi durumda
Özel Güvenliklerin Kimlik iptal edilmesi ve yenilenmemesi durumda
Özel güvenlik görevlilerin Kimlik kartının iptal edilmesi ve yenilenmemesi işverene tazminatsız olarak iş akdini sona erdirme hakkı vermemektedir.
Özel güvenlik kimlik kartı yenileme için gerekli belgeler
Özel güvenlik kimlik kartı yenileme için gerekli belgeler
Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir? Özel güvenlik yönetici ve görevlileri kimliğinin geçerlilik süresi dolmadan önce yenileme sınavına girmek zorundadırlar. Bunun için ilan edilmiş olan sınav takvimi ve yenileme eğitim süresi dikkate alınarak en geç kimlik geçerlilik süresi bitiş tarihi de 6 ay kala önceki son sınava girecek şekilde yenileme eğitimi için kayıt yaptırılmalıdır. Özel güvenlik yöneticileri ve görevlileri, sertifika ve kimlik geçerlilik süresinin dolmasını beklemeksizin yenileme eğitimi alarak sınava girebilirler. Bu durumda sertifika ve kimlik süresinin geçerlilik tarihi en son başarılı olunan yenileme sınav tarihine beş yıl eklenerek elde edilen tarih olacaktır.

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:20
Güneş
07:47
Öğle
13:25
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat