özel güvenlik hakları  özel güvenlik haberleri  özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları  iş hukuku  İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 16 Kasım 2017 15:44:29 Tarihinde eklenmiştir. 2631 Defa Okundu.

İş Hukuku Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukuku; temelde çalışan ile işveren arasında akdedilen ve kaynağını Özel Hukuktan alan hukuk kurallarından oluşsa da, Bireysel ve özellikle de Toplu İş Hukukunun Kamu Hukuku karakterinin bulunduğu, kanun koyucunun da çalışanın haklarını korumak için bu alana müdahil olduğu bir gerçektir. Ancak İş Hukukunun ve buradan kaynaklanan davaların temelinin Özel Hukuka, yani tarafların iradeleri ve nisbi ilişkileri ile oluşan sözleşmeye dayandığı tartışmasızdır.

İş Hukuku Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Son zamanlarda; Özel Hukuk alanında “arabuluculuk” ve Ceza Hukuku alanında da “uzlaştırma” adı altında, adaletin hızlanması, iş ve dava yükünün azaltılması, dava dışı çözümlerle uyuşmazlıkların sonlandırılması için yasal düzenlemelere gidildiği, bazı idari davalarda da gündeme gelen tahkim ve hakem usulleri esas alınarak, ihtilaflarda yargı dışı çözüm yollarının tatbik edildiği bilinmektedir. Bu müesseselerin ana amacı, “kuvvetler ayrılığı” ilkesinde özel bir yeri olan yargı erkinin yetkisini kısıtlamak veya bitirmek değildir ki, zaten bu da demokratik hukuk toplumlarında kabulü mümkün olmayan bir anlayıştır.

Arabuluculuk ve uzlaşma konusunda yapılmak istenen ne olursa olsun, Anayasal temele sahip olması ve yasal alt yapısının bulunması gerektiği tartışmasızdır. Aksi halde, fayda sağlayıp sağlamayacağına bakılmaksızın “hukuk devleti” ilkesinin bir gereği olarak Anayasaya aykırılık iddiası kaçınılmaz şekilde gündeme gelecektir.

İdare Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda, dava öncesi önerilen itiraz ve şikayet yollarının Anayasaya aykırı olduğu, bu kapsamda Anayasa m.6/3’ün“Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”, Anayasa m.9’un “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.”,  Anayasa m.36’nın “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” ve Anayasa m.37’nin “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.” hükümlerine aykırı olduğu ileri sürülemez. Çünkü “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı Anayasa m.40/1-2’de kişi ile Devlet ve İdare arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili özel hükümlere yer verilmiştir. Anayasa m.40/1-2’ye göre; “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır”. İdari yargı yolunda tahkimle ilgili düzenlemenin dayanağı ise, Anayasa m.125/1’dir.

Ceza Muhakemesi Kanunu m.253 ve 254’de düzenlenen “uzlaştırma” müessesesi de, yine yukarıda bahsettiğim Anayasa hükümlerini gözardı etmemiş ve işlendiği iddia edilen bazı suçlardan dolayı yargının yetkisini ortadan kaldırmamıştır. Çünkü uzlaştırmayı düzenleyen CMK m.253 ve 254 incelendiğinde; uzlaştırma bürolarının cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kurulacağı, bu büroların cumhuriyet savcılarına bağlı olacağı, cumhuriyet başsavcılıklarınca idare ve kontrol edilecekleri ve kovuşturma aşamasında gündeme gelen uzlaştırmalarda da mahkeme tarafından dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderileceği ve yine bu büronun cumhuriyet savcısına bağlı olarak faaliyette bulunacağı anlaşılmaktadır.

Özel Hukuk alanında da 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ve bu Kanunun “Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi” başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasında, “Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.” hükmüne yer verildiği, dava öncesi zorunlu arabuluculuğun öngörülmediği, zaten yukarıda naklettiğimiz Anayasa hükümlerine göre de kişinin hak arama hürriyetinin ve bu çerçevede yargı yoluna başvurmasının engellenemeyeceği, dava öncesi ihtilaf çözümü olarak düzenlenen arabulucuya başvurmanın zorunlu olamayacağı, normlar hiyerarşisinin tepesinde olan Anayasanın “Yargı” başlıklı 138 ila 160. maddelerinde de, bu söylenenin, yani dava dışı zorunlu arabuluculuğu mümkün kılan bir hükmün bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle; 6325 sayılı Kanunda zorunlu arabuluculuğun tanımlanmadığı, aksi yönde bir tanımın da Anayasaya aykırı olacağı anlaşılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Asgari ücret” başlıklı 39. maddesinde ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun “Arabuluculuk” başlıklı 50. maddesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve toplu iş sözleşmelerinde çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için zorunlu arabuluculuktan bahsedildiği, bunlarda ve özellikle toplu iş sözleşmelerinde bireyselleşmiş uyuşmazlık henüz doğmadığı için, grev ve lokavtın önüne geçilebilmesi amacıyla zorunlu arabuluculuğun düzenlendiği görülmektedir.

Bireysel İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili dava öncesi zorunlu arabuluculuğun yasal düzenleme ile öngörülmesi durumunda, yukarıda belirttiğimiz Anayasa hükümleri dikkate alındığında bir Anayasaya aykırılık sorunu ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Çünkü bir kıdem tazminatından ve sair işçi alacağından kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili davanın açılmasından önce zorunlu arabuluculuğun öngörülmesi, Anayasa dayanağına sahip değildir. Anayasa m.9, 36, 37 ve Anayasa m.138 ila 160 incelendiğinde, iş davalarının İdare Hukukundan kaynaklanan bir ihtilaf olmaması sebebiyle Anayasa m.40/1 uygulanamayacağından, işçiye veya işverene dava açmadan önce arabulucuya başvurmasını dayatmak ve bunu bir dava şartı olarak düzenlemek, kanaatimce “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı m.11’e, “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı m.13’e ve özellikle de “Hak arama hürriyeti” başlıklı m.36 ile “Kanuni hakim güvencesi” başlıklı m.37’ye aykırıdır. Bu sebeple, ya iş uyuşmazlıkları alanında zorunlu arabuluculuğu öngören istisnai bir hükme Anayasada yer verilmesi veya bu ihtilaflarla ilgili gidilecek arabuluculuğun da aynen Özel Hukuk uyuşmazlıklarında olduğu gibi zorunlu arabuluculuk yerine ihtiyari arabuluculuk olarak öngörülmesi gerekir

Yorum Yap
MAKALE
Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir
Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir
İş sözleşmesindeki bazı maddeler işçinin kişilik haklarının ihlal edilmesi riskini doğurmakta. Ancak iş sözleşmesi işçi ile işveren arasındaki kişisel ve hukuki bağımlılık ilişkisini de yazılı bir şekilde teminat altına alan bir sözleşme. Bu sözleşmeye dayanarak işveren işçinin internet kullanımını takip edebilir mi? İşte o detaylar...
işveren işçiyi işten çıkarmaya kalkışması işçinin savuna yapması gereken
işveren işçiyi işten çıkarmaya kalkışması işçinin savuna yapması gereken
Örnek işçi savunması .İş veren bir işçiyi işten çıkartacağı zaman öncelik olarak ona bir zemin hazırlamaya ve bulmaya çalışır. Ve zeminini hazırlar. İlk önce işçiye farklı davranmaya başlar, görev pozisyonunu değiştirmeye çalışır, baskı uygular, diğer işçilere karşı küçük düşürmeye çalışır. Bunlara rağmen işçi çıkmamışsa bu sefer işçiyi kötü göstermek için sürekli tutanak tutar ve savunma olarak kötü bir işçi olduğunu göstermeye çalışır. Ardından hiç utanmadan bu işçi kötüdür ben iyiyim der.
1 Mayıs İşçi Bayramı ? Ya İşçilerin Talepleri
1 Mayıs İşçi Bayramı ? Ya İşçilerin Talepleri
Gel görelim ki ortada işçiler yok talepleri yok sendikacıların ise sadece sosyal medyada veya bazı yerlerde güzel sözlerden başka bir icraatları yok. Şimdi yarınki meydanlarda işçilerin elinde sendikaların talebinde şunları görecek miyiz merak ediyoruz..
Özel güvenlik görevlileri ve işçiler Nasıl Bu Hale Geldik? Kendimizi bulmanın ilk adımı
Özel güvenlik görevlileri ve işçiler Nasıl Bu Hale Geldik? Kendimizi bulmanın ilk adımı
Çalışma hayatında genel anlamda baktığımızda ve sıkça bize gelen sorularda şahsım olaraktan karşılaştığımız konulardan artık kafa yiyeceğim. Biz o kadar yazıyor çiziyoruz ama okumuyoruz ama okuduklarımıza da inanmak istemiyorsunuz yada nasılsa benim yerim rahat bana bir şey olmaz mantığıyla gidiliyor. Ayrıca işyerlerinde sanki özel güvenlik görevlileri asker yada polismiş gibi, Amir ve müdürüm diye hitap etmekteler. Hâlbuki özel güvenlik görevlisi sivildir, işçidir ve işyerinde çalışmaktadır. Amirim müdürüm yerine bey veya hanımefendi denilmesi en uygun olan şekildir.
İşçinin Derhal İş sözlşem Fesih ve Kıdem Tazminat Hakkı
İşçinin Derhal İş sözlşem Fesih ve Kıdem Tazminat Hakkı
İş Kanunu 24.maddesinde '' süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir'' denmektedir.
İş Hukuku Davalarında Zorunlu Arabuluculuk
İş Hukuku Davalarında Zorunlu Arabuluculuk
İş Hukuku; temelde çalışan ile işveren arasında akdedilen ve kaynağını Özel Hukuktan alan hukuk kurallarından oluşsa da, Bireysel ve özellikle de Toplu İş Hukukunun Kamu Hukuku karakterinin bulunduğu, kanun koyucunun da çalışanın haklarını korumak için bu alana müdahil olduğu bir gerçektir. Ancak İş Hukukunun ve buradan kaynaklanan davaların temelinin Özel Hukuka, yani tarafların iradeleri ve nisbi ilişkileri ile oluşan sözleşmeye dayandığı tartışmasızdır.
Fazla çalışmanın ücreti bordrolarda gösterilip banka aracılığı ile ödenmesi ihtirazı
Fazla çalışmanın ücreti bordrolarda gösterilip banka aracılığı ile ödenmesi ihtirazı
Yargıtay ilke kararları ışığında fazla çalışma .iFazla çalışmanın bordrolarda gösterilip banka aracılığı ile ödenmesi ihtirazi kayıt koymadan işçinin ödemeyi kabul etmesi ihtirazi kayıt konulmadan ödemenin kabul edildiği dönem için fazla çalışma istenilemeyeceği
Özel güvenlik görevlisinin 2 gün gündüz, 2 gün gece ve 2 gün dinlenme şeklinde fazla mesai verilmesi
Özel güvenlik görevlisinin 2 gün gündüz, 2 gün gece ve 2 gün dinlenme şeklinde fazla mesai verilmesi
İşverenlerin uygulamada en fazla yaptıkları bordro hilesi maaşı bölerek bir kısmını ücret, bir kısmını ise mesai olarak göstermesidir. Bunun nedeni devlete daha az vergi ve prim ödemek ayrıca mesai ve genel tatil parası ödememek suretiyle haksız kazanç elde etme yoluna gitmeleridir. Yukarda belirttiğimiz gibi bordrolara, bordro yoksa banka şubesinde verilen dekontlara şerh düşürüldüğü takdirde çalışanlar fazlaya ilişkin haklarını tanık dahil her türlü delil ile ispatlama imkanına kavuşur. Aksi halde çalışanın hak kaybı çok büyüktür. Maşalarınız Bankaların gişelerinden çekin ve imzaladığınız dekontların üzerinden şu ibareyi yazı bu benim maaşımdır fazlaya ilişkin hakların saklıdır
Sağlık Sebebiyle işçi Hangi Hallerde Fesih Hakkı Kullanılabilir? kıdem tazminatı alır
Sağlık Sebebiyle işçi Hangi Hallerde Fesih Hakkı Kullanılabilir? kıdem tazminatı alır
İŞÇİ HAKLARI İş Kanunu’nda iş akdinin sağlık sebepleri ile fesih hakkı hem işverene hem de çalışana tanınmıştır. Çalışanın sağlık sebepleriyle iş sözleşmesini fesih halleri İş Kanunu’nun 24/I maddesinde düzenlenirken, işverenin iş sözleşmesini sağlık sebepleri ile feshi halleri ise İş Kanunu’nun 25/I maddesinde düzenlenmiştir. Bunun dışında sağlık sebeplerine bağlı fesih işlemi aynı zamanda geçerli bir fesih sebebi olarak da sayılmaktadır. Bu yazımızda, bu kapsamda belirli başlıklar altında, kısa bilgiler vermeyi hedeflemekteyiz.
 İşçilere verilen elbise ücret Alına bilinirmi alınabilir  mi?
İşçilere verilen elbise ücret Alına bilinirmi alınabilir mi?
İşverenler; yasalar, toplu veya bireysel iş sözleşmeleri veya kendi istekleri doğrultusunda işçilere iş elbisesi veya giyim yardımı adı altında çeşitli giyim eşyaları (takım elbise, ayakkabı, bot, çizme, tulum, önlük, palto, yağmurluk vb. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası ) vermektedirler. İşveren hiçbir kesin şekilde işçilerden ücret isteyemez.
Uzun Süre Ayakta Kalmanın Zararları Meslek hastalığı
Uzun Süre Ayakta Kalmanın Zararları Meslek hastalığı
Bir çok meslek, uzun süre ayakta kalınmasını gerektirir. Özel Güvenlik Sanayi çalışanları, üretici fabrika çalışanları, kuaförler, öğretmenler, sağlık çalışanları mesleklerini icra etmek için saatlerce ayakta kalmak zorundalar.
Özel güvenlik  Turizm ve sağlık sektöründe yeni düzenleme ! Bundan sonra
Özel güvenlik Turizm ve sağlık sektöründe yeni düzenleme ! Bundan sonra
Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde çalışanların gece çalışma sürelerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde vardiya sayısı 24 saatte iki olacak şekilde düzenlenebilecek. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde personelin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 9°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:41
Güneş
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat